L'agricultura ecològica, també coneguda com agricultura biològica o orgànica, es diferencia de la tradicional en els mètodes d'explotació, que són més respectuosos amb el medi ambient. Es tracta d'una agricultura menys extensiva que no utilitza elements químics com fertilitzants inorgànics, plaguicides o antibiòtics, ni llavors transgèniques o modificades genèticament. Aquesta tècnica se substituïx per tècniques integrades en el sistema agrari que contribuïxen a preservar les espècies i varietats autòctones i la diversitat biològica, tant agrícola com silvestre.

 

Aquest tipus de cultius disminuïx la contaminació de les aigües subterrànies i dels sòls gràcies a l'ús de fertilitzants orgànics de baixa solubilitat usats en quantitats adequades. A més, l'agricultura ecològica provoca un augment de la biodiversitat, ja que es tracta d'una producció que usa com una de les seves eines la biodiversitat natural.

 

L'agricultura ecològica prescindeix de procediments químics com fertilitzants, plaguicides o antibiòtics.

Farina blanca de blat eco

Proces i productes

 

Tota classe de pans (baguetes, pagès, etc.)

 

 

Característiques

 

W = 150-220

P/L = 0,40-0,60

Farinera Albareda • Passeig del riu, 66 • 08241 MANRESA • Tel. (+34) 93 872 79 42 •